LA VIE EST BELGE / (SAPINS.BE BVBA)
A- TOEPASSINGSVELD EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De activiteit van SAPINS.BE is de verkoop op afstand van goederen op de website www.lavieestbelge.com. Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aankopen en alle andere operaties op de website van SAPINS.BE.

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, raadpleegbaar op de pagina http://www.lavieestbelge.com, worden systematisch aangeboden aan de koper, zodat hij er kennis van kan nemen vóór hij zijn bestelling doorgeeft. Bij gevolg houdt het doorgeven van een bestelling in dat de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Elke bestelling die wordt geplaatst op de website www.lavieestbelge.com houdt de volledige aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Elke afwijkende voorwaarde gesteld door de koper zal dus, bij gebrek aan een uitdrukkelijke aanvaarding, niet-tegenwerpbaar zijn aan de verkoper, ongeacht het moment waarop hij ervan op de hoogte wordt gebracht. Het feit dat de verkoper op een gegeven moment geen gebruikmaakt van ongeacht welke van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, houdt geenszins in dat deze verkoopvoorwaarde later niet meer zou gelden.

De informatie vervat in de publiciteit, folders of elk ander geschreven document rechtstreeks overhandigd door de vertegenwoordigers of werknemers van de Onderneming, en/of verdeeld of gecommuniceerd via allerhande media en vooral dan via het internet, zijn een uitnodiging tot onderhandeling en hebben geen contractuele waarde.

Het feit dat u geen kennis neemt van onze algemene verkoopvoorwaarden in uw moedertaal, betekent niet dat ze niet op toepassing zijn van u. De algemene voorwaarden worden u aangeboden in drie talen (Frans/Nederlands/Engels).

Door onderhavige algemene verkoopvoorwaarden aan te vinken, erkent de klant dat:

 • hij/zij de aankoopbeslissing mag nemen of hiertoe over de toestemming beschikt van een gemachtigd persoon vóór hij/zij een bestelling doorgeeft aan de BVBA SAPINS.BE;
 • hij/zij kennis heeft genomen van de informatie in onderhavige verkoopvoorwaarden, maar ook van de informatie over de kenmerken van de producten die hij/zij bestelt.

De informatie die wordt verstrekt door de koper bij het plaatsen van de bestelling vormt een engagement. In het geval van een fout of een onvolledige vermelding in de gegevens van de geadresseerde, kan de BVBA SAPINS.BE niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de onderneming niet in staat is om de levering uit te voeren.

SAPINS.BE licht u in dat het zich te allen tijde het recht voorbehoudt om de algemene voorwaarden te wijzigen.

B- DEFINITIES

Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, verstaan we onder:

 • ‘Algemene verkoopvoorwaarden’: onderhavig document, of de voorwaarden die de relatie tussen de klant en de BVBA SAPINS.BE regelen.
 • ‘Klant’: een persoon die gebruikmaakt van de website en die via de website één of meerdere producten aankoopt, voor zijn persoonlijke behoeften, waarbij hij zich eerst akkoord heeft verklaard met de algemene verkoopvoorwaarden.
 • ‘Artikels’: de producten die te koop worden aangeboden op de website. De artikels die worden voorgesteld op www.lavieestbelge.com en die u kunt kopen door te klikken op de bijpassende knoppen.
 • ‘Bestelling’: de aankooporder van de klant met betrekking tot één of meerdere producten besteld via de site www.lavieestbelge.com. Alsook de webpagina met de naam ‘Winkelwagen’, die wordt weergegeven door te klikken op ‘Toegevoegd aan winkelwagen’ en die de lijst met artikelen herneemt en de totaalprijs van uw aankopen.
 • ‘Website’: de website met het adres www.lavieestbelge.com
 • ‘Contract’: het contract, samengesteld uit onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de bestelling, dat u afsluit in het kader van het systeem van verkoop op afstand via www.lavieestbelge.com.
 • ‘Gegevens’: al uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, kredietkaartnummer, facturatieadres, leveringsadres, …) meegedeeld aan www.lavieestbelge.com, die nodig zijn om de bestelling te kunnen uitvoeren.
 • ‘ID’: het e-mailadres dat u kiest bij uw inschrijving. Dit e-mailadres moet telkens worden ingevuld om in te loggen op de website.
 • ‘Levering’: het effectief ter beschikking stellen van de artikelen aan de koper door SAPINS.BE.
 • ‘Paswoord’: het persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat u kiest bij uw inschrijving en dat u moet invoeren wanneer SAPINS.BE u dit vraagt.
 • ‘Prijs’: de prijs van elk artikel, btw inbegrepen
C- DE VERKOPER / WETTELIJKE INFORMATIE

De onderneming SAPINS.BE is een bvba, besloten vennootschap met burgerlijke aansprakelijkheid, met een kapitaal van € 18.600,00.

BVBA SAPINS.BE
Tubekesteenweg 483 A BUS 2
1420 Eigenbrakel
BELGIË
Intracommunautair btw-nr.: 0893.134.428

D- ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Bestellingen

De bestellingen gebeuren enkel via de website www.lavieestbelge.com.

1.1 Plaatsen van de bestelling

De klant kan zijn bestelling enkel doorgeven via de website of via e-mail.

De klant moet, om een product te kunnen kopen bij zijn eerste bestelling op de website www.lavieestbelge.com, een klantenaccount aanmaken en een bestelformulier invullen met daarin bepaalde verplichte velden. In deze velden moet informatie worden ingevuld die wordt beschouwd als noodzakelijk voor het beheer van de bestelling en de commerciële relaties en die vereist is voor de uitvoering van de bestelling.

Bij de inschrijving moet de koper een ID kiezen [e-mailadres] en een persoonlijk en uniek paswoord. Hij is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid hiervan. Hij kan de ID en het paswoord te allen tijde wijzigen, conform de instructies op de website. Door over te gaan tot een bestelling, aanvaardt de koper dat het invoeren van zijn gegevens, als gevolg van het gebruik van zijn ID en paswoord, geldt als bewijs van zijn identiteit en van de leverings- en facturatiegegevens.

Minderjarigen mogen geen contract aangaan. De inzameling van gegevens van minderjaren kan enkel wanneer dit door deze laatsten wordt gemeld aan een ouder of voogd. De BVBA SAPINS.BE vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de onlinebestelling op de website beveiligd is.

De klant moet nauwkeurig het(de) bestelde product(en), de bestelde hoeveelheden en het verzendingsadres voor de bestelling controleren.

1.2 Bevestiging van de bestelling

Indien de BVBA SAPINS.BE de bestelling aanvaardt, meldt hij de aanvaarding door een bestelbevestiging te sturen naar het e-mailadres van de klant.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd, na het versturen van de bestelbevestiging door de BVBA SAPINS.BE aan de klant, met vermelding van de verzending van de producten.

De BVBA SAPINS.BE behoudt zich het recht voor om ongeacht welke levering aan een klant te weigeren, als hij daar conform de geldende wetgeving een rechtmatige reden toe heeft.

Zo kan hij elke abnormale bestelling of elke bestelling die niet te goeder trouw wordt geplaatst, weigeren. Bovendien kan de onderneming ook van rechtswege de bestelling weigeren van een klant waarmee ze een geschil heeft over de betaling van een vorige bestelling bij de BVBA SAPINS.BE, of bij eender welke andere handelaar.

1.3 Annulering van de bestelling

1.3.1 Annulering van de bestelling door de onderneming

Een bestelling kan altijd worden geannuleerd door de BVBA SAPINS.BE in geval van:

- de onbeschikbaarheid van het(de) bestelde product(en);

- het uitblijven van de betaling van de bestelling door de klant binnen de geldende termijn;

- overmacht [met name: onvoorziene vertraging bij de levering of gebrekkige levering te wijten aan de leveranciers].

1.3.2 Onbeschikbaarheid van het(de) bestelde product(en)

Door de eigenheid van het internet kan de onderneming op haar site de beschikbaarheid van alle producten niet in real time garanderen. In geval van een tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een van de producten, zal de onderneming de klanten informeren via de site of via een e-mail naar het door de klant opgegeven geldige e-mailadres. De onderneming zal voorstellen om: het bestelde product te vervangen door een gelijkaardig product [kwaliteit en prijs], u een tegoedbon te geven, of zal u aanbieden uw recht op ontbinding uit te oefenen [de annulering van uw bestelling].

1.3.3 Annulering van de bestelling door de klant

Elke aanvraag voor de annulering van een bestelling moet gebeuren vóór het verzenden van de producten om in aanmerking genomen te worden en ten laatste 1 uur na de registratie ervan. Wanneer deze termijn verstreken is, is de annulering niet meer mogelijk.

1.4 Herroepingstermijn

Conform de Belgische wetgeving heeft elke niet-professionele klant, die valt onder de wetgeving inzake de bescherming van de consument, en die gevestigd is in België, het recht om de BVBA SPRL SAPINS.BE te melden dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 10 dagen.

Dit moet vooraf worden gemeld via e-mail op het adres info@lavieestbelge.com.

De klant stuurt in dit geval zijn bestelling terug in dezelfde omstandigheden als waarin ze werd ontvangen, samen met de retourbon, binnen de hierboven vermelde termijn.

Het product moet in zijn originele staat worden verstuurd in een pakje met label via bpost of via een Europese aangetekende zending.

Voor geopende, ontzegelde, vuile, onvolledige, beschadigde of niet-conforme artikelen wordt geen terugzendingsrecht aanvaard. In dit geval blijft u de eigenaar van het product. Indien u dit wenst, wordt het verzonden product u teruggestuurd, waarbij u de verzendingskosten betaalt.

De leverings- en retourkosten zijn altijd ten laste van de klant.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:

LA VIE EST BELGE

BVBA SAPINS.BE

Tubekesteenweg 483 A BUS2

1420 Eigenbrakel

BELGIË

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die werden gemaakt op specifieke vraag van de klant of die gepersonaliseerd zijn [keuze van een gepersonaliseerde postcode or label of van de kleur van de trui of code or borduurwerk or label (impressie)]. Bovendien kunnen promotionele artikelen (outlet) of het gebruik van een promotiecode niet worden geretourneerd en geruild.

1.5 Gevolgen van de herroeping

In geval van een herroeping van de bestelling wordt de reeds door de klant uitgevoerde en door de onderneming geïnde betaling terugbetaald volgens dezelfde betaalmethode die de klant gebruikte, mits aftrek van de verzendingskosten en met uitzondering van elke andere schadevergoeding of schadeloosstelling, conform de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in de Benelux-landen, of binnen een maximumtermijn van dertig [30] dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling doorgaf.

Om van deze handige, veilige en snelle dienst te genieten, moet de klant zijn IBAN-rekeningnummer invullen op de verzendstrook die bij de geretourneerde artikels wordt gevoegd.

2. Prijs

Alle prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro, alle taksen inbegrepen, behalve de deelname in de behandelings- en verzendingskosten.

Elke wijziging van het btw-percentage kan een invloed hebben op de productprijzen.

De BVBA SAPINS.BE kan zijn prijzen op elk moment aanpassen, maar engageert zich ervoor de producten te factureren op basis van de tarieven die golden op het moment van het plaatsen van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum en de ontvangst van de uiteindelijke betaling.

Op basis van artikels 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de klant die het contract, waarvan eerder sprake, eenzijdig en vroegtijdig beëindigt aan de BVBA SAPINS.BE, als boeteclausule, de forfaitaire en niet te verlagen som moeten betalen van € 62,00.

Bovendien mag de BVBA SAPINS.BE een grotere schadevergoeding eisen, wanneer hij de omvang van de geleden schade kan bewijzen.

3. Clausule van eigendomsvoorbehoud

De verkochte producten en goederen blijven het eigendom van de BVBA SAPINS.BE tot de factuur ervoor volledig betaald is.

4. Betaling

De volledige betaling moet worden uitgevoerd bij de bestelling.

De betalingen worden uitgevoerd via bankkaart: ze worden ofwel uitgevoerd via het beveiligde PAYPAL-systeem, waarbij alle informatie in verband met het gebruik van de kaart wordt verzegeld bij de onlinebetaling via de site, of via een debetkaart, Maestro, MasterCard of Visa.

Bij de betaling moet de koper de naam opgeven van de kaarthouder, samen met het kaartnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode op de achterkant (code met 3 cijfers voor de beveiliging van de transacties).

SAPINS.BE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het al dan niet frauduleus gebruik van een kredietkaart door een derde, met name in geval van het onderscheppen van berichten.

De koper wordt aangeraden om ook een telefoonnummer op te geven waarop hij of zij makkelijk bereikbaar is.

Het bedrag wordt pas van de rekening gehaald, na de facturatie van uw artikelen.

In geval van een geschil met betrekking tot de betaling, kan enkel de aanbieder van de betalingsdienst verantwoordelijk worden gesteld.

5. Beveiliging van de betalingen en de gegevens

De site lavieestbelge.com wordt beveiligd door een van de meest performante beveiligingssystemen van het moment dat zorgt voor een optimale bescherming van alle betalingsgegevens.

SAPINS.BE heeft nooit toegang tot de bankgegevens van de klant. Daarom worden bij elke bestelling de gegevens opnieuw gevraagd. Enkel de Europabank zal beschikken over de nodige vertrouwelijke informatie, die vereist is voor de transactie en die ontoegankelijk is voor derden.

Om u een veilige aankoop te garanderen, voorzag de BVBA SAPINS.BE dus alle nodige procedures voor uw bescherming tegen het frauduleuze gebruik van uw bankkaart:

 • Beveiligde betalingssite;
 • Controle en blokkering van als frauduleus geïdentificeerde bestellingen;
 • Controle en blokkering van IP-adressen die als frauduleus worden geïdentificeerd.

In het geval u een frauduleuze debitering vaststelt op uw bankrekening, raden wij u aan om onmiddellijk contact op te nemen met uw bank.

6. Geografische zone

De onlineverkoop van de producten aangeboden op de site is beperkt voor kopers die woonachtig zijn in België of Europa.

7. Levering

7.1 Voorwaarden

De normale leveringstermijn is ongeveer 10 werkdagen [tenzij anders vermeld op de site] en wordt slechts ter informatie vermeld.

Wij leveren niet in hotels of op openbare plaatsen.

Het is belangrijk dat u duidelijk de leveringsmethode aanduidt bij uw bestelling. Bij een fout ziet de BVBA SAPINS.BE af van elke verantwoordelijkheid.

7.2 Leveringsincidenten

7.2.1 Leveringsvertraging:

Noch ‘La vie est belge’ noch de vervoerder kunnen verantwoordelijk worden gesteld wanneer ze niet in staat zijn om te leveren of wanneer ze laat leveren in geval van overmacht of wanneer het leveringsadres niet helemaal correct is.

In geval van vertraging, averij, diefstal, … zal de klant enkel tegen de vervoerder eventuele stappen kunnen ondernemen.

Als de koper niet aanwezig is op de dag van de levering, zal er een bericht achtergelaten worden dat de leverancier de levering heeft aangeboden, met daarop het adres van het postpunt waar het pakje beschikbaar zal zijn gedurende de volgende 15 dagen. Het pakje zal dan naar het dichtstbijzijnde postpunt worden gebracht.

De koper kan ook kiezen om zijn pakje te laten leveren in onze kantoren in Eigenbrakel.

In geval van een vertraging van de levering ten opzichte van de datum opgegeven bij de bestelling, vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst, zodat er een leveringsonderzoek kan worden opgestart bij de betrokken vervoerder.

Om een klacht te laten registreren bij de klantendienst geeft u ons uw gegevens, uw factuurnummer, de referenties van het (de) product(en) zoals vermeld op de factuur en preciseert u de redenen voor uw klacht.

7.2.2 Onvolledige of niet-conforme levering

De koper moet de toestand van de verpakking van de koopwaar en de inhoud van het pakje controleren tijdens de levering.

Het is mogelijk dat het pakje beschadigd is, dat de inhoud geheel of gedeeltelijk ontbreekt, of dat er een fout gebeurde bij de voorbereiding.

In geval van een klacht betreffende eventuele fouten of gebreken (ontbrekend product, beschadigd pak, beschadigd product, …) moet de klant zijn bemerkingen melden, vergezeld van een foto. Eerst via een e-mail gericht aan de klantendienst op info@lavieestbelge.com, maar vervolgens ook, binnen de twee volgende dagen, via een aangetekend schrijven gericht aan de hoofdzetel van de onderneming: BVBA SAPINS.BE, Tubekesteenweg 483A, bus 2, 1420 Eigenbrakel, België.

7.2.3 Verloren pakje

In het geval een pakje verloren ging door een van onze dienstverlenende transporteurs, gelieve ons dit dan zo snel mogelijk te melden via een e-mail aan de klantendienst op het adres info@lavieestbelge.com.

De onderneming zal een onderzoek voeren bij de betrokken diensten.

8. Tarieven verzendkosten

De tarieven hieronder gelden voor een pakje van maximaal 1 kg en nemen toe wanneer het gewicht 1 kg overschrijdt.

 • België: € 8,00 btwi voor een gekocht product
 • Frankrijk: € 16,00 btwi
 • Zwitserland: € 16,00 btwi
9. Garantie

De BVBA SAPINS.BE is aansprakelijk voor conformiteitsfouten aan de in het contract vermelde goederen en voor verborgen gebreken volgens de voorwaarden voorzien in artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.”

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek

“De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.”

Voor elk technisch probleem of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantendienst: info@lavieestbelge.combinnen een termijn van 8 dagen (voor België) of 15 dagen (voor het buitenland) na de levering, hetzij via een aangetekend schrijven, hetzij via een e-mail gericht aan de BVBA SAPINS.BE. Wanneer deze termijn verstreken is, zal uw klacht niet meer in aanmerking worden genomen, zal een artikel niet meer worden teruggenomen en zal er geen korting meer worden toegekend.

De terugzending van een product wordt enkel aanvaard als ze deel uitmaakt van een klacht en van een voorafgaande aanvraag. Bovendien moet de koper de instructies van de klantendienst volgen.

Kleine verschillen in kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, fabricatie of tekening kunnen niet leiden tot een weigering van de koopwaar.

Gegronde klachten kunnen slechts leiden tot het terugnemen of vervangen van de koopwaar, niet tot het vergoeden van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

In het kader van het terugzenden van een artikel onder garantie, moet dit laatste worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke verpakking, samen met alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie, en vergezeld van de e-mail met akkoord voor terugzending van de klantendienst van de BVBA SAPINS.BE.


Elke onvolledige terugzending of terugzending waarvan de verpakking is aangetast, zal worden geweigerd en zal worden teruggestuurd naar de klant op zijn kosten.

Na vaststelling van de niet-conformiteit van het product in vergelijking met het aanbod, zal de BVBA SAPINS.BE overgaan tot de omruiling met een product met dezelfde referentie, met eenzelfde of betere kwaliteit, naargelang de beschikbaarheid. In dit geval kan de koper nog steeds de terugbetaling ervan vragen.

In geval het product niet beschikbaar is, zal de BVBA SAPINS.BE overgaan tot de terugbetaling van de prijs [uitgezonderd de leveringskosten].

10. Verantwoordelijkheid

De aangeboden producten zijn conform de geldende Belgische wetgeving.

Het gaat om niet-gesoldeerde textielartikelen.

De essentiële kenmerken van elk artikel worden beschreven op de desbetreffende pagina’s op de website.

De foto’s, productfiches, afmetingen en kleuren die worden afgebeeld op de website en beschreven in de begeleidende teksten bij de voorgestelde producten geven een zo getrouw mogelijk beeld van de artikelen die u worden toegestuurd. De onderneming BVBA SAPINS.BE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine verschillen [onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen].

De BVBA SAPINS.BE kan bovendien ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het afgesloten contract in geval van een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis bij een derde partij die betrokken is bij het contract [storing, volledige of gedeeltelijke staking van bijvoorbeeld postdiensten of transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, …] of door een fout van de klant. Uiteraard engageert de BVBA SAPINS.BE zich ertoe er alles aan te doen om tot een oplossing te komen, om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan het overeengekomen contract.

SAPINS.BE zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor een vertraging in de uitvoering van een bestelling of voor het niet uitvoeren van een bestelling, als de vertraging of de niet-uitvoering te wijten is aan een technische oorzaak of een andere factor die buiten haar wil ligt [stockonderbreking bij de leverancier, …]. In dit geval heeft SAPINS.BE het recht om de levering uit te stellen, binnen redelijk aanneembare grenzen, of om de bestelling te annuleren.

De producten die worden aangeboden voor rechtstreekse verkoop door de BVBA SAPINS.BE zijn de producten die voorkomen op de website www.lavieestbelge.com, op de dag van de raadpleging van de site door de klant, en binnen de beperking van de beschikbare voorraden.

SAPINS.BE kan, binnen het proces van de onlineverkoop, niet worden verbonden tot een schadevergoeding voortvloeiend uit het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, een virus, een serveronderbreking of andere onopzettelijke problemen.

De contractuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid van SAPINS.BE beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van de bestelling en kan niet leiden tot een andere schadevergoeding.

11. Bescherming van gegevens

De gegevens die de koper doorgeeft, zijn beschermd conform de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De koper heeft op elk moment het recht op toegang en wijziging van zijn gegevens. Om dit recht uit te oefenen, gaat hij gewoon naar ‘Mijn account’ op de site.

De koper engageert zich om de nodige gegevens door te geven om de bestelling te kunnen uitvoeren en voor elke andere marketingactiviteit, zonder de identiteit van een andere persoon aan te nemen of een valse naam te gebruiken.

Bij gevolg kan SAPINS.BE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van eventuele fouten of onnauwkeurigheden in het leveringsadres van de klant.

Door een bestelling door te geven, gaat de klant akkoord met het feit dat de onderneming de voor de verwerking van de bestelling ingezamelde gegevens mag bewaren, behandelen en gebruiken.

De klant geeft de onderneming de toestemming om hem commerciële berichten te sturen via e-mail over producten of diensten.

Als de klant dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij dit via e-mail melden.

12. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de website www.lavieestbelge.com is exclusief voorbehouden voor persoonlijk gebruik.

De site en al zijn elementen zijn beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten.

Alle modellen, teksten, commentaren, werken, foto’s, afbeeldingen en illustraties, ongeacht of het om beeld of geluid gaat, met inbegrip van de onderliggende technologie en gereproduceerd op de site www.lavieestbelge.com, zijn beschermd met auteurs-, merk-, octrooi- en beeldrechten. Ze zijn het exclusieve eigendom van de BVBA SAPINS.BE of zijn partners.

Ze zijn het exclusieve eigendom van de BVBA SAPINS.BE.

Elke reproductie of publieke verspreiding van de merken, teksten, foto’s of ander materiaal verspreid via de site is strikt verboden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke, voorafgaande toestemming van de BVBA SAPINS.BE. Elke hypertekstlink die rechtstreeks verwijst naar deze site moet vooraf uitdrukkelijk worden toegestaan.

13. Klantendienst

Voor alle informatie of vragen, staat onze klantendienst steeds voor u klaar via info@lavieestbelge.com.

U kunt hem bereiken via e-mail, via het contactformulier op de site.

14. Bevoegde rechtbanken

Onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De taal van dit contract is Nederlands.

In geval van geschillen, trachten de partijen zich te verzoenen.

Lukt dit echter niet dan erkennen ze de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken [Vredegerecht 3e Kanton Brussel] en dat enkel de Belgische wetgeving van toepassing is.

Voor particulieren zal de bevoegde rechtbank in geval van een geschil, de rechtbank zijn van de plaats waar de gedaagde woonachtig is of, als de gedaagde dit kiest, de plaats van de effectieve levering van het product.

15. Technisch probleem

Als een klant een technisch probleem tegenkomt op de site, vraagt de BVBA SAPINS.BE om dit via e-mail te melden op het volgende adres: info@lavieestbelge.com.

De BVBA SAPINS.BE zal er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden werden opgesteld op 13 juli 2015.